• Twitter

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., studovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1974. 

V letech 1975 až 1988 pracovala na Výzkumném ústavu kriminologickém a od roku 1988 do roku 1993 v Ústavu státu a práva ČSAV. 

V roce 1997 se habilitovala v oboru trestní právo a v roce 2006 byla jmenována profesorkou trestního práva. Od roku 1993 je i advokátkou, v současné době má však advokátní praxi přerušenou.

Od roku 1991 do roku 2020 působila na Filozofické fakultě UK v Praze, kde se vedle PhDr. Jiřiny Šiklové, doc. Oldřicha Matouška a prof. Igora Tomeše podílela na vybudování nové katedry sociální práce; zde vzniklo z její iniciativy v roce 1994 i občanské Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici, zárodek později konstituované Probační a mediační služby ČR.  

Podílela se na vybudování katedry trestního práva na Fakultě právnické ZČU v Plzni, kterou od roku 1998 až do srpna 2011 i vedla.

Je spoluzakladatelkou české pobočky prestižního právnického Nakladatelství C.H.Beck, kterou řídila v pozici ředitelky v letech 1993 až 2011 a kde dosud působí jako členka redakční rady  časopisu Právní rozhledy a časopisu Trestněprávní revue. Je rovněž členkou redakční rady Právnika.

Je členkou Vědecké rady Institutu kriminologie a sociální prevence MS ČR, Policejní akademie ČR a Akademické rady Vysoké školy práva a podnikání, jejíž byla od dubna 2017 do září 2019 i rektorkou. Nyní zde působí jako profesorka trestního práva.

Od roku 2000 do roku 2004 byla členkou Criminological Scientific Council Rady Evropy ve Štrasburku, kde se podílela na přípravě řady doporučení a dalších materiálů k uplatňování jednotné evropské trestní politiky (organizovaný zločin, vězeňství, kriminalita mládeže, alternativní sankce, prevence kriminality a další).

Dlouhodobě se věnuje především trestní politice uplatňované vůči delikventní mládeži (spoluautorka zákona o soudnictví ve věcech mládeže přijatého v roce 2003), trestním sankcím (členka týmu připravujícího pod vedením prof. Šámala nový trestní zákoník přijatý v roce 2009) a obětem  trestných činů (podílela se na přípravě a prosazení nového zákona o obětech trestných činů v roce 2013). 

Publikuje v domácích a zahraničních časopisech, je autorkou nebo spoluautorkou učebnic a vědeckých monografií věnovaných kriminologii, trestní politice a trestnímu právu (např. jako vedoucí autorského kolektivu učebnice „Základy kriminologie a trestní politiky“, Nakladatelství C..Beck, Praha, 2019); jako spoluautorka se podílela i na klíčových komentářích k novému trestnímu zákoníku, zákonu o soudnictví ve věcech mládeže a zákonu o obětech trestných činů.

Je spoluzakladatelkou České kriminologické společnosti (založena v roce 2012), členkou České sociologické společnosti a členkou prestižní European Society of Criminology (ESC).  

V době od ledna 2014 do března 2015 vykonávala funkci ministryně spravedlnosti České republiky.
V říjnu 2013 a  znovu i v říjnu 2017 byla zvolena poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde je předsedkyní Petičního výboru a členkou Ústavněprávního výboru a Mandátového a imunitního výboru; od května 2019 působí i v pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

 

Profesorka Válková je vdaná a má syna Václava.
 

 

Přehled publikační činnosti